Chào mừng năm học mới
móc treo

quy chế chi tiêu nội bộ 2018

Thứ tư - 21/02/2018 19:08
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG MẦM NON KIM LỘC
 
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN KIM LỘC
 
 
 

         Số: 02/QĐ-MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

           Can Lộc, ngày 02 tháng 01 năm 2018
 
                                                           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
 thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
                                                                                             
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM LỘC
 
 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước;
Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính "quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho cán bộ, nhân viên nghỉ phép năm";
Thông tư 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 sửa đổi bổ sung Thông tư 141/2011/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
Quyết định 42/2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
Căn cứ Thông tư số 81/2006/TT- BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Liên Bộ: Nội vụ - Tài chính ‘Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức”;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Liên Bộ: GD-ĐT; Nội vu - Tài chính ‘Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập”;
Căn cứ Thông tư 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009 của Bộ Tài chính về sửa đổi một số điểm của Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006;
Căn cứ Văn bản số 2678/STC-NSHX ngày 17/10/2014 của Sở Tài chính về việc thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính;
Căn cứ các văn bản quy định hiện hành khác về chế độ chính sách;
Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND huyện “Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các sự nghiệp công lập thuộc huyện Can Lộc năm 2018”;
Căn cứ chương trình, kế hoạch các nhiệm vụ được giao trong năm 2018;
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế chi tiêu nội bộ quản lý và sử dụng tài sản công theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường mầm non Kim Lộc
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Điều 3. Ban giám hiệu, Tổ trưởng các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng, Bộ phận kế toán, Trưởng các đoàn thể và toàn thể cán bộ, giáo viên; cán bộ hợp đồng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên liên quan trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                     
Nơi nhận :                                                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Nh­­ư Điều 3;                                                                                        
- Phòng Tài chính-KH huyện;
- Phòng GD-ĐT huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- KBNN huyện;
- L­ưu: VT, Kế toán..                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                            Trần Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UBND HUYỆN CAN LỘC       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN KIM LỘC                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                               

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-XD ngày 02/01/2018
của trường MN Kim Lộc)
                                                
                                                    CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy chế chi tiêu nội bộ điều chỉnh đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao thực hiện quyền tự chủ hàng năm và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Quy chế chi tiêu nội bộ không điều chỉnh đối với việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước giao thuộc dự toán chi không thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nhiệm vụ không thường xuyên khác, gồm:
a. Kinh phí thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;
b. Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
c. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
d. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ do nhà nước quy định (nếu có);
đ. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang, thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao hàng năm;
e. Vốn đối ứng thực hiện dự án có nguồn vốn nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Việc phân bổ, quản lý, sử dụng các khoản kinh phí này thực hiện theo các quy định có hiệu lực thi hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.
2. Quy chế này áp dụng trong phạm vi đơn vị năm 2018.
Điều 2. Mục đích xây dựng Quy chế
1.Tạo quyền cho đơn vị chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính.
3. Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.
4. Thực hiện quyền tự chủ đồng thời gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5. Sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả.
6. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát của KBNN; cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.
          Điều 3. Nguyên tắc xây dựng quy chế
1. Bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phù hợp với khả năng chuyên môn và tài chính của đơn vị;
2. Thực hiện công khai, dân chủ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
3. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị phải tuân thủ chế độ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành và Quy chế này;
4. Thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
          Điều 4. Căn cứ để xây dựng quy chế
1. Hệ thống tiêu chuẩn định mức chi và chế độ quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài chính.
2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao của đơn vị.
3. Dự toán chi ngân sách Nhà nước giao hàng năm thực hiện quyền tự chủ tài chính.
 
CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I
NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC NỘI DUNG CHI THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ
 
Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện quyền tự chủ
1. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp gồm:
a. Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao, được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao;
b. Kinh phí khác (nếu có).
2. Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp gồm:
Phần được để lại từ số thu phí, lệ phí cho đơn vị sử dụng theo quy định của Nhà nước;
3. Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật.       4. Nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Các nội dung chi thực hiện quyền tự chủ
a. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, gồm:
Tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp lương; các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện hành; dịch vụ công cộng; văn phòng phẩm; các khoản chi nghiệp vụ; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định.
b. Chi hoạt động thường xuyên phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí, gồm: Tiền công; các khoản phụ cấp lương theo quy định hiện hành cho số lao động trực tiếp phục vụ công tác thu phí và lệ phí; các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn; sửa chữa thường xuyên tài sản cố định và các khoản chi khác theo chế độ quy định phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí.
Mục II
ĐỐI TƯỢNG, MỨC CHI, PHƯƠNG THỨC CHI
VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN
 
Điều 7. Chi thanh toán cá nhân
1. Tiền lương phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo lương thực hiện chi trả trong phạm vi biên chế được UBND huyện duyệt, kinh phí thực hiện theo tiền lương cấp bậc và chức vụ do nhà nước quy định.
2. Tiền trợ cấp của cán bộ, viên chức nghỉ ốm đau, thai sản: Do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả theo chế độ quy định.
3. Tiền công Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ , cán bộ, giáo viên hợp đồng theo thời vụ ngắn hạn ngoài chỉ tiêu biên chế nhà nước tiền công hợp đồng không quá: 2.500.000 đồng/tháng. Các chế độ khác do Hiệu trưởng quyết định.
4. Tiền phụ cấp làm thêm giờ:
Điều kiện thanh toán  :
- Thanh toán theo tổ chuyên môn.
- Vượt giờ chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo
- Giáo viên bị ốm đau phải nằm  điều trị tại các trung tâm y tế (phải có hồ sơ bệnh án nơi điều trị).Nếu nghỉ quá thời gian quy định thì lương hưởng theo Luật BHXH.
- Giáo viên có lý do khi con hoặc bố mẹ đau ốm, nghỉ cưới, nghỉ khi gia đình có việc cần thì phải có giấy xin phép nghỉ dạy gửi cho tổ trưởng chuyên môn và được phép của Ban giám hiệu. Thời gian được nghỉ không quá 16 tiết/năm học. Tổ trưởng chuyên môn bố trí giáo viên nghỉ dạy trong tháng khi không có lý do chính đáng thì phải trả dạy bù vào tháng sau. Nếu thời gian nghỉ quá quy định, không có lý do thì trừ vào lương để trả cho người dạy thay (20.000 đồng/tiết)
          - Giáo viên dạy thay trả không quá 15.000 đồng/tiết
          - Thời gian thanh toán vào cuôí mỗi học kỳ hoặc vào cuối năm học.                                                          - Chi làm thêm giờ ngày chủ nhật, ngày lễ, hội họp... hoặc có những công việc đột xuất nhà trường phải điều động làm ngày chủ nhật, ngày lễ thì được tính không quá 200.000 đồng/ ngày (Phải có bảng chấm công cụ thể và đầy đủ các hồ sơ quy định ).
(Trước khi thực hiện làm thêm giờ phải có kế hoạch, ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị, tổng số giờ làm việc vào ban đêm, thêm giờ không quá 200 giờ đối với mỗi cán bộ, giáo viên, hợp đồng lao động trong một năm)
- Các tổ chuyên môn làm thêm giờ như sắp xếp, lau chùi các loại đồ dùng dạy học phòng thí nghiệm, mỗi ngày không quá 200.000 đồng/người
5. Chi trực bão: Không quá 100.000 đồng/ ngày/người
6. Chi khen thưởng:
          - Thưởng lao động tiên tiến không quá: 500.000 đồng/người /năm
          - Lao động khá không quá: 300.000 đồng/ người/ năm
7. Phúc lợi tập thể:
-  Khoán tiền nước uống của tập thể cán bộ giáo viên tại cơ quan: 900.000 đồng/tháng.
Điều 8. Chi  về hàng hóa dịch vụ
1.     Dịch vụ công cộng:
Cán bộ, giáo viên, người hợp đồng, bảo vệ trường có trách nhiệm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả điện, nước tại cơ quan.
- Mức chi tiền điện, tiền nước theo thực tế sử dụng căn cứ chỉ số sử dụng tại công tơ điện, nước và đơn giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.
- Xử lý nhà vệ sinh bằng công nghệ sinh học thanh toán theo thực  tế.
           2.  Văn phòng phẩm:
          - Chi khoán văn phòng phẩm cho CBGV không quá: 500.000đ/năm/người
          - Các loại văn phòng phẩm không khoán bao gồm: phấn viết, giấy in, giấy phô tô, bút ký, cặp hộp, cặp ba giây, bìa cứng, bìa bóng kính, bao cúc, giấy than, keo dán, kẹp sắt, đinh gim...chi theo thưc tế.
          - Vật tư văn phòng khác chi theo thực tế
          -  Văn phòng phẩm tổ chuyên môn không quá: 300.000 đồng/tổ
Điều 9. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
- Tiền đàm thoại văn phòng, phòng Hiệu trưởng thanh toán theo hóa đơn cước phát sinh hàng tháng của Trung tâm viễn thông gửi nhưng không quá 300.000 đồng/ tháng, cước phí Internet thanh toán theo thực tế (thực hiện tiết kiệm, có khóa và có người quản lý, chỉ giao dịch công việc).
          - Thanh toán tiền gửi công văn theo thực tế.
          - Báo, tạp chí: theo thực tế hóa đơn bưu điện.
          - Sách thư viện, ấn phẩm truyền thông, cắt khẩu hiệu, tuyên truyền các hoạt động khác thanh toán tùy từng nội dung công việc theo thực tế do hiệu trưởng quyết định.
Điều 10. Chế độ chi hội nghị
Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Quyết định 42//2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị cụ thể:
         - Hội trường loa máy, khẩu hiệu trang trí ….. thanh toán theo thực tế.
         - Chi giải khát giữa giờ không quá 20.000 đồng/người/ngày (2 buổi).
         - Tiền ăn: Các cuộc hội nghị lớn như ĐHCNVC không quá 100.000 đồng/ người (Đối với đại biểu không hưởng lương từ NSNN).
- In mua tài liệu tập huấn, hội nghị chi theo thực tế.
- Chi tổng kết, sơ kết các đoàn thực tập, kiến tập sư phạm  không quá 100.000 đồng/ người .
- Chi bồi dưỡng báo cáo viên học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Nhà nước , Học luật ATGT, luật phòng chống ma túy.....trả không quá 500.000 đồng/ngày (Theo đơn vị trực thuộc).
Thủ tục hồ sơ thực hiện theo quy định tại Quyết định 42//2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 11. Chế độ công tác phí
Căn cứ thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 qui định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Quyết định 42//2017/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
1. Các điều kiện được thanh toán công tác phí:
a. Được Sở GD-ĐT,  phòng GD-ĐT huyện, Hiệu trưởng cử đi công tác;
b. Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;
c. Có đủ chứng từ để thanh toán theo qui định, gồm:
- Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà khách nơi lưu trú)
- Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt; công văn; giấy mời; văn bản trưng tập tham gia đoàn công tác.
- Hóa đơn, chứng từ  thuê phòng nghỉ hợp pháp theo qui định của pháp luật.
- Vé tàu, xe.
 Chứng từ đi công tác phải nộp cho kế toán đúng thời gian triển khai quyết toán.
Đối với các tuyến đường trong huyện không có vé tàu, xe theo qui định được thanh toán theo mẫu tự báo cụ thể. kế toán hướng dẫn cho các đối tượng thanh toán tiền tàu, xe theo mẫu qui định.
2. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:
a. Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điều dưỡng, dưỡng sức;
b. Thời gian học ở trường lớp tập trung dài hạn, ngắn hạn, học tại chức, chuyên tu;
c. Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác.
d. Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tại một địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền
3. Nội dung chi và mức chi công tác phí:
a. Cán bộ, giáo viên đi công tác trong tỉnh cách trụ sở cơ quan từ 15 km trở lên:
- Tiền vé tàu xe: không quá 50.000 đồng/lượt đi về.
- Phụ cấp lưu trú không quá 150.000 đồng/ngày (trừ coi thi, chấm thi không thanh toán).
- Tiền thuê phòng nghỉ: Không.
          - Khoán công tác phí cho các đồng chí đi công tác thường xuyên trên 10 ngày/ tháng: Hiệu trưởng, kế toán: 500.000 đồng/ người/tháng, Phó Hiệu trưởng 250.000 đồng/người/ tháng ; Bộ phận văn thư đi gửi báo cáo, giao dịch các cơ quan liên quan không quá 150.000 đồng/ người/tháng (Chi trả cùng kỳ thanh toán lương hàng tháng)
 - Lãnh đạo nhà trường, trong trường hợp đột xuất cần phải thuê xe thì Hiệu trưởng quyết định. Mức thanh toán một chuyến tùy nơi đến công tác và theo hợp đồng do Hiệu trưởng quyết định.
b. Cán bộ, giáo viên được cử đi công tác ngoại tỉnh cách cơ quan từ 100 km trở lên:
          - Tiền vé tàu xe: theo thực tế.
- Phụ cấp lưu trú không quá  200.000 đồng/ người/ngày.
- Tiền thuê phòng nghỉ: không quá 200.000 đồng/ngày đêm/người
c. Cán bộ, giáo viên được cử đi công tác ở các quận thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, TP Hải Phòng:
          - Tiền vé tàu xe: theo thực tế.
- Phụ cấp lưu trú: Không quá 200.000 đồng/ngày
- Tiền thuê phòng nghỉ: không quá 300.000 đồng/ngày đêm/người
Điều 12. Chi phí thuê mướn 
 - Chi theo thực tế (do Hiệu trưởng quyết định ).Thuê phương tiện vận chuyển cho lãnh đạo tùy tình hình thực tế, cũng có thể thuê theo chuyến nhưng giá cả theo giá thực tế tại thời điểm thanh toán ( phải có hóa đơn chứng từ đầy đủ)
- Thuê lao động (Bảo vệ ) không quá 1.500.000 đồng/ người/ tháng.
Điều 13. Chi sửa chữa thường xuyên tài sản.
 Sửa chữa máy phô tô, máy chiếu, máy vi tính, máy in, sửa chữa bàn ghế học sinh và cửa các phòng học chi theo thực tế và dự toán được duyệt do Ban giám hiệu quyết định.
Điều 14. Chi Nghiệp vụ chuyên môn.
1. Mua hàng hóa vật tư, trang thiết bị phục vụ chuyên môn: Theo thực tế
2. Tiền đồng phục, trang phục đối với giáo viên, nhân viên không quá: 1.500.000 đồng/người/năm.
3. Chi mua sách, tài liệu, ấn phẩm chuyên môn, sách thư viện: chi theo hóa đơn thực tế mua.
4. Thi giáo viên giỏi:
- Thi giáo viên giỏi:
   + Cấp trường: Mức hỗ trợ không quá 200.000 đồng
   + Cấp huyện: Mức hỗ trợ không quá  300.000 đồng
   + Cấp tỉnh: Mức hỗ trợ không quá  500.000 đồng
-  Thi văn nghệ, thể thao giáo viên, học sinh, thi triển lãm đồ dùng đồ chơi giáo viên tự làm theo thực tế nhưng không quá 20.000.000 đồng/cuộc do cấp huyện, tỉnh tổ chức, không quá 15.000.000 đ do trường , xã tổ chức (bao gồm cả tiền thuê  trang phục biểu diễn)
-  Chi hội thi thể dục thể thao cấp trường không quá: 17.000.000 đồng
- Chi hội thi ATGT cấp trường không quá 17.000.000 đồng
+ Thưởng lớp đạt giải nhất không quá 500.000đ/giải
+ Thưởng lớp đạt giải nhì không quá 400.000đ/giải
+  Thưởng lớp đạt giải ba không quá 200.000đ/giải
-  Chi cuộc thi thiết kế xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm  không quá : 20.000.000đồng
- Thưởng lớp đạt giải nhất không quá 500.000đ/giải
- Thưởng lớp đạt giải nhì không quá 400.000đ/giải
- Thưởng lớp đạt giải ba không quá 200.000đ/giải
3. Chi dạy chuyên đề, tập huấn: không quá 200.000 đồng/ chuyên đề.
5. Chi thi GVG cấp trường, cấp huyện không quá 12.000.000 đồng/đợt
- Thưởng giáo viên giỏi cấp trường đạt giải
+ Giải xuất sắc: Mỗi giải không qúa   300.000đồng
+ Giải nhất mỗi giải không quá           200.000đồng
+ Giải nhì mỗi giải không quá             150.000đồng
+ Giải ba mỗi giải không quá              100.000 đồng
4. Chi hoạt động ngoại khóa các môn học:
Chi ngoại khóa các môn học bao gồm: tiền tài liệu, thuê trang trí, khánh tiết, loa máy, tiền nước uống, viết chuyên đề, báo cáo viên, dẫn chương trình tiền thưởng học sinh và chi phí khác... không quá 6.000.000đ/ môn/ đợt ngoại khóa.
6. Chi khen thưởng học sinh:
- Thưởng học sinh đạt danh hiệu “Bé khoẻ bé ngoan” cấp trường:
          + Giải nhất mỗi giải: không quá   250.000 đồng/em
          + Giải nhì mỗi giải:   không quá   200.000 đồng/em
          + Giải ba mỗi giải:      không quá 150.000 đồng/em
          + Giải KK mỗi giải:   không quá   100.000 đồng/em
- Thưởng học sinh đạt danh hiệu “cháu ngoan Bác Hồ”: không quá 50.000đồng/1 học kỳ/em kèm giấy khen của trường.              
- Thưởng tập thể lớp xuất sắc với mức không quá: 500.000 đồng/lớp /học kỳ.
7. Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn
- Chi trả tiền coi thi không quá 100.000 đồng /ngày/người.
- Chi trả tiền chấm bài không quá 50.000 đồng /ngày/người.
- Chi trả tiền điều tra phổ cập không quá 100.000 đồng/ngày/người.
- Chi trả tiền tổng hợp, xử lý số liệu phổ cập không quá 100.000 đồng/ngày/người.
- Kinh phí hoạt động cụm chuyên môn, duyệt biên chế quỹ lương, duyệt kế hoạch phát triển, lệ phí tuyển sinh đầu năm.
Điều 15. Chi khác
- Chi tiếp khách thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính trên tinh thần tiết kiệm và có hiệu quả. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng quyết định nhưng không quá 200.000 đồng/người
- Căn cứ dự toán thu chi của Tổ chức Công đoàn lập để chi hỗ trợ Công đoàn hoạt động nhưng không quá 60.000.000 đồng/năm (phải có chứng từ thanh toán đầy đủ)
- Chi hỗ trợ cho Đoàn thanh niên hoạt động tùy vào từng nội dung và dự toán mà nhà trường hỗ trợ nhưng không quá 15.000.000 đồng/năm .
- Chi những công việc phát sinh khác không có kế hoạch đầu năm do ban giám hiệu thống nhất và quyết định cụ thể.
- Chi hỗ trợ mai táng( Nếu có) CB,GV bị chết không quá 3.000.000 đồng, CBGV ốm đau nặng phải điều trị tại Hà nội: không quá 500.000 đ/đợt
- Chi hỗ trợ gia đình có chồng , con (vợ ) bị chết  không quá 1.000.000 đ.
- Chi hỗ trợ cán bộ học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị phần nộp học phí;  hỗ trợ giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trường hỗ trợ không quá 1.500.000 đ/người/ khoá. (Chỉ áp dụng cho những cán bộ, giáo viên có Quyết định cử đi học)
- Chi hỗ trợ Chi bộ hoạt động theo quyết đinh 99-QĐ-TW ngày 30/5/2012:  6.000.000 đồng/năm
- Chi hỗ trợ học sinh dự thi các hoạt động xã hội…không quá 200.000 đồng/ em/ đợt
-  Chi hỗ trợ cho các cơ quan, đoàn thể đóng trên địa bàn phường, các tổ chức xã hội và các cộng tác viên do Hiệu trưởng xét duyệt tùy vào tình hình thực tế của nhà trường.
- Chi tổ chức cho CBGV đi học tập kinh nghiệm các tỉnh trong và ngoài nước nhà trường hỗ trợ tiền xe, tiền ngủ khách sạn ,tiền vé, chụp ảnh tập thể lưu niệm tại các địa điểm đến các nơi tham quan, học hỏi....
- Các hỗ trợ phát sinh khác do Hiệu trưởng quyết định.
Điều 16. Mua sắm, xây dựng và sữa chữa lớn TSCĐ
 * Trước khi tiến hành mua sắm phải lập Hội đồng mua sắm tài sản, Hội đồng có nhiệm vụ:
          - Lựa chọn loại tài sản, tính năng kỹ thuật, giá cả,…của những tài sản cần mua sắm và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;
          - Thông báo công khai trước toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan về việc thực hiện mua sắm;
* Tổ chức mua sắm phải đảm bảo đúng quy trình, đầy đủ hồ sơ pháp lý, phải thực hiện công khai, dân chủ, tiết kiệm và hiệu quả. Việc mua sắm, thanh toán, quyết toán, quản lý tài sản thực hiện theo quy định hiện hành và thực hiện theo Hướng dẫn số 15/HD-STC ngày 03/01/2018 của Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc hướng dấn mua sắm tập trung theo quy định của UBND tỉnh. Khi nhận tài sản mua về  phải nhập kho sau đó xuất kho cho các bộ phận sử dụng, quản lý.
Đối với việc mua sắm, sửa chữa có giá trị dưới 100 triệu đồng: người được giao nhiệm vụ thực hiện mua sắm có trách nhiệm khảo sát giá cả thị trường, chọn hàng tốt, lấy từ 03 báo giá trở lên, chọn giá rẻ nhất (cùng mặt hàng, cùng chất lượng) lập dự trù kinh phí báo cáo Lãnh đạo duyệt giá sau đó tiến hành mua sắm.
          - Đối với việc mua sắm, sửa chữa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên cho môt lần mua sắm các loại hàng hoá có cùng chủng loại quy trình thực hiện mua sắm, sửa chữa thực hiện theo hình thức đấu thầu theo quy định.
Điều 17. Các bộ phận, cá nhân nào vi phạm các quy định của bản quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
          Điều 18. Những nội dung không quy định theo quy chế này việc thanh toán thực hiện theo quy định hiện hành và phải đảm bảo trong phạm vi dự toán Ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, bổ sung và các nguồn thu hợp pháp khác.
II. Nguồn học phí:
          Điều 19. Chi từ nguồn học phí, chi phục vụ công tác thu phí
          - Phần thu học phí:
Tổng số học sinh đến thời điểm 01/01/2018: 142  em
Tổng thu:142 em x 50.000 đồng/em/tháng x 9 tháng = 63.900.000 đồng
-         Chi nguồn học phí:
   + Trích % thu học phí :
             + 40 % chi trả tiền lương: 25.560.000 đồng
             +  Chi trả tiền công cho GV, NV hợp đồng: 38.340.000 đồng
   +  Chi phí khác:                                 0 đồng
III. Nguồn tiết kiệm chi:
Điều 20. Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi trong năm
Hàng năm căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính, sau khi trang trải toàn bộ các khoản chi phí hoạt động, nếu còn chênh lệch thu lớn hơn chi nhà trường sẽ xử lý theo trình tự như sau:
1. Chi thu nhập tăng thêm cho CBGV. Chi theo hệ số lương, phụ cấp lương và theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
          2. Chi khen thưởng, phúc lợi
          - Thưởng giáo viên có bài đăng trên tạp chí chuyên ngành không quá: 150.000 đồng/bài.
- Thưởng sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh không quá 400.000 đồng/SK
- Thưởng sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện không quá 200.000đồng/SK
- Thưởng sáng kiến kinh nghiệm cấp trường không quá 50.000đồng/SK
- Thưởng tổ lao động tiên tiến xuất sắc không quá :200.000 đồng/năm;
- Thưởng tổ lao động tiên tiến không quá: 150.000 đồng/năm.
- Thưởng giáo viên giỏi tỉnh:
+ Giải xuất sắc: Mỗi giải không qúa   700.000đồng
+ Giải nhất mỗi giải không quá           500.000đồng
+ Giải nhì mỗi giải không quá              400.000đồng
+ Giải ba mỗi giải không quá                 300.000 đồng
+ Giải KK mỗi giải không quá               200.000 đồng
- Thưởng giáo viên giỏi huyện:
+ Giải xuất sắc: Mỗi giải không qúa    500.000đồng
+ Giải nhất mỗi giải không quá           400.000đồng
+ Giải nhì mỗi giải không quá             300.000đồng
+ Giải ba mỗi giải không quá              200.000 đồng
+ Giải KK mỗi giải không quá            100.000 đồng
- Đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh thưởng Hiệu trưởng  không quá  400.000 đồng; Phó hiệu trưởng không quá : 300.000 đồng; 3 tổ trưởng chuyên môn không quá: 200.000 đồng/ người.
- Khen thưởng các mặt khác: Tùy theo các hình thức thi đua: Thể thao,văn nghệ, bóng chuyền, báo tường… nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/giải.
          - Tặng quà các giáo viên lão thành trong đơn vị đã nghỉ hưu vào dịp 20/11: không quá 400.000 đồng/người kể cả hoa và quà, không kể tiền liên hoan gặp mặt.
- Chi quan hệ  với các đơn vị, địa phương như sinh hoạt cụm thi đua, lễ hội, kỷ niệm, khánh thành không quá 400.000đồng/lần (kể cả hoa và quà)
          - Cán bộ giáo viên là cựu chiến binh, là thương binh không quá 300.000 đồng/năm vào ngày 22/12 thành lập quân đội nhân dân.
          - Quà cho cán bộ giáo viên về hưu trong năm mỗi người không quá 500.000 đồng
          - Nếu lãnh đạo nghỉ hưu ( đối với Hiệu trưởng, Hiệu phó) tùy thời gian công tác, quá trình cống hiến của từng người mà Hiệu trưởng quyết định mức tặng quà cụ thể nhưng không quá hệ số 1 x mức lương tối thiểu/ người .
          - Cán bộ cơ quan chuyển công tác chi không quá 500.000 đồng/người, lãnh đạo không quá 1.000.000 đồng/người.
- Đối với các ngày lễ (Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày 30/4, 01/5, ngày Quốc khánh) không quá 200.000 đồng/ người/ngày lễ.
- Đối với các ngày truyền thống của ngành (20/11), Tết Cổ truyền không quá 1.000.000 đồng/ người (riêng giáo viên, cán bộ hợp đồng chỉ hưởng bằng 1/2  số tiền  của cán bộ giáo viên trong biên chế)         
 Điều 21. Thực hiện công khai và báo cáo tài chính
           - Thực hiện công khai theo quy định của Nhà nước.
          - Ban Thanh tra nhân dân và Tổ chức công đoàn của đơn vị có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát.
 
CHƯƠNG III
 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 22. Hiệu lực thi hành
Quy chế chi tiêu nội bộ này là cơ sở pháp lý để điều hành các hoạt động của trường MN Kim Lộc; được áp dụng thực hiện kể từ ngày ban hành, các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.
Điều 23. Tổ chức thực hiện
Toàn thể tập thể cán bộ, giáo viên, người làm hợp đồng nghiêm chỉnh, chấp hành và thực hiện đúng những quy định tại Quy chế này. Các nội dung khác chưa quy định trong Quy chế này được thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh, trưởng các bộ phận có trách nhiệm phản ánh về Hiệu trưởng để được hướng dẫn, có biện pháp xử lý kịp thời./.
     
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                        Trần Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương - HT

Nguồn tin: Tin tức

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn