Chào mừng năm học mới
móc treo

Kế hoạch thực hiện chuyên đề "xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020

Thứ sáu - 08/12/2017 19:06
Trẻ 25-36 tháng đang chơi trò chơi kéo cưa lùa xẻ

Trẻ 25-36 tháng đang chơi trò chơi kéo cưa lùa xẻ

KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Giai đoạn 2016-2020
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MẦM NON KIM LỘC

 
 
 

Số:    /KH-MN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 
 
 

     Kim Lộc, ngày   tháng 10 năm 2017
Thực hiện chuyên đề Xây dựKẾ HOẠCH
Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
                                             Giai đoạn 2016-2020
ng trKKường mầm non lấyẻ làm trung tâmNăm học 2016- 2017
Thực hiện kế hoạch số 508/KH-PGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 “Về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020; Trường Mầm non Kim Lộc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 cụ thể như sau:
       I. Đặc điểm tình hình:
       Tổng số CBGVNV: 20, nữ: 20,  Trong đó: CBQL: 03, GV 12, NV: 05.
       Tổng số nhóm lớp:  07 (02 nhóm trẻ, 05 lớp MG).
       Tổng số trẻ: 146; Nữ: 93;
       1. Thuận lợi:
       - Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Can Lộc, sự đồng thuận của CBQL, GV nhà trường.
       - Cở sở vật chất  đã có sự đầu tư đáp ứng đầy đủ, đảm bảo yêu cầu hoat động dạy và học cho giáo viên và học sinh.
       - 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; giáo viên có tinh thần tự học tự rèn trong chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy.
       - Phụ huynh quan tâm phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.
       2. Khó khăn:
       - Một số giáo viên tuổi cao nên chưa linh hoạt trong quá trình tổ chức hoạt động CSGD trẻ, ứng dụng công nghệ còn lúng túng.
       - Trình độ và năng lực thực tế của 1 số giáo viên còn hạn chế.
       - Đồ dùng dạy học, đồ chơi chưa đảm bảo theo Danh mục đồ dùng-đồ chơi-Thiết bị dạy học tối thiểu cho các lớp 3-4 tuổi; 4-5 tuổi theo quy định của Bộ GD&ĐT,  đồ chơi ngoài trời còn hạn chế nên ảnh hưởng rất lớn đến việc trang trí, tổ chức các hoạt động trong lớp học, ngoài trời cho trẻ.
       - Đa số phụ huynh làm nghề nông, thu nhập thấp nên công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn.
II. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
 Thực hiện chuyên đề"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 để đạt được mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát: Xây dựng trường mầm non đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:
- Bảo đảm tất cả trẻ đều được tạo cơ hội học tập qua chơi bằng các hình thức khác nhau phù hợp với nhu cầu hứng thú và khả năng của bản thân trẻ;
- Môi trường giáo dục trong nhà trường mang tính "mở", kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia vào các hoạt động chơi và trải nghiệm một cách tích cực và hiệu quả;
- Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được nâng cao về nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ,. Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với điều kiện của trường, lớp, địa phương;  
- Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
2. Yêu cầu
Nhà trường xác định việc thực hiện chuyên đề là nhiệm vụ trong các năm học, là việc thực hiện đổi mới trong công tác quản lý và các hoạt động giáo dục mầm non;
- Việc thực hiện chuyên đề cần thực chất, bám sát với điều kiện thực tiễn của  đơn vị , phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
III. Nội dung
       1. Đối với BGH:
       - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề theo từng năm học, theo từng giai đoạn; triển khai đúng, đủ, kịp thời đến toàn thể giáo viên trong nhà trường; thực hiện nghiêm túc hiệu quả; kiểm tra, giám sát và khen thưởng kịp thời.
       - BGH tham gia các lớp Bồi dưỡng CBQL, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn dành cho GVMN về quan điểm giáo dục LTLTT trong Chương trình GDMN do các cấp, cụm, trường tổ chức.
       - Chỉ đạo và thực hiện xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động CSGD trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT.
       - Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục LTLTT.
       - Chỉ đạo GV tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT.
       - Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề cho đội ngũ GV những vấn đề còn vướng mắc. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, dự giờ đột xuất, báo trước góp ý rút kinh nghiệm kịp thời cho đội ngũ GV.
       - Tổ chức hội thi về xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục LTLTT cấp trường, tham gia thi cấp thành phố.
       - Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi, đồ dùng tự tạo và SKKN cấp trường.
       - Cuối mỗi năm học tổ chức cho đội ngũ GV nhận xét rút kinh nghiệm chuyên đề.
       - Hiệu trưởng tiếp tục tham mưu với các cấp đầu tư kinh phí xây dựng. Từng bước trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động CSGD trẻ.
       - Làm tốt công tác xã hội hóa huy động nguồn lực của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện chuyên đề.
       2. Đối với GV:
         - Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề.
         - Xây dựng kế hoạch giáo dục căn cứ và kế hoạch GD của nhà trường, bộ tiêu chí hướng dẫn hoạt động giáo dục cho trẻ MG theo quan điểm LTLTT, đối tượng trẻ về khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống để xác định mục tiêu, hoạt động, phương pháp phù hợp.
       - Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.
       - Tham gia hội thi GV giỏi và đồ dùng tự làm các cấp.
       - Tham gia hội thi về xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục LTLTT cấp trường, cấp huyện.
       - Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ.
IV.  Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phải đảm bảo các tiêu chí:
1. Về môi trường giáo dục
2. Xây dựng kế hoạch thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ
3. Tổ chức hoạt động giáo dục
4. Đánh giá sự phát triển của trẻ
5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ( chỉ số cụ thể của từng tiêu chí theo phụ lục kèm theo)
V. Nhiệm vụ và giải pháp:
       1. Tăng cường điều kiện cơ sở vật chất; xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
       1.1. Tập trung chỉ đạo việc rà soát điều kiện của nhà trường theo yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát lựa chọn và đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị, môi trường giáo dục về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Căn cứ trên kế hoạch của phòng GD&ĐT nhà trường xây dựng kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình, điều kiện của nhà trường, của địa phương.
       1.2. Tăng cường đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong lớp và ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ; trang thiết bị, môi trường GD, về tổ chức hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT, quy hoạch các khu vực trong nhà trường theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp mang tính mở, tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.
       1.3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động nguồn lực của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện chuyên đề.
       2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL, GVMN.
       2.1. Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cho cán bộ quản lý và giáo viên.
       2. Căn cứ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, để xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. Lựa chọn lớp để tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình lớp điểm về triển khai thực hiện chuyên đề.
       3. Đẩy mạnh công tác truyền thông.
       3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT” với cha mẹ trẻ và cộng đồng; phối hợp thực hiện các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; bảng tuyên truyền của trường mầm non, nhóm lớp; tuyên truyền qua các giờ đón/trả trẻ.
       3.2. Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với địa phương.
       3.3. Tổ chức Hội thi" Trường mầm non xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" giữa các lớp theo tiêu chí đã hướng dẫn.
       4. Kiểm tra đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình lớp thực hiện tốt chuyên đề.
 VI. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020
VI. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm của nhà trường theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, nguồn xã hội hóa...
2. Căn cứ nội dung kế hoạch nhà trường chủ động lập kế hoạch dự toán chi hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ( có phụ lục kèm theo)
VIII. Tổ chức thực hiện
       1. Năm học 2016- 2017:
       - Tổ chức rà soát thực trạng theo Tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT” giai đoạn 2016-2020.
       - Chỉ đạo thực hiện điểm tại 2 lớp MG 5T.
       - Tập huấn hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo theo quan điểm LTLTT.
       - Chỉ đạo GV tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề với cha mẹ trẻ và cộng đồng.
       - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.
       - BGH thường xuyên dự giờ rút kinh nghiệm kịp thời cho đội ngũ GV.
       - Cuối năm học tổ chức cho giáo viên đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện chuyên đề.
       - Báo cáo tình hình, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
       2. Năm học 2017- 2018:
       - BGH, GV cốt cán tham gia tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức.
       - Triển khai tập huấn hướng dẫn thực hiện chuyên đề cho đội ngũ GV tại đơn vị.
       - Kiểm tra, dự giờ đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề của đội ngũ GV.
       - Tiếp tục chỉ đạo, đầu tư xây dựng lớp điểm.
       - Tổ chức hội thi về xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục LTLTT cấp trường, tham gia thi cấp huyện.
       - Tham quan, học tập kinh nghiệm của một số trường thực hiện điểm áp dụng bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục LTLTT trong trường mầm non.
       - Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm 02 năm học triển khai thực hiện chuyên đề. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề, gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
       3. Năm học 2018- 2019:
       - Tiếp tục chỉ đạo, đầu tư xây dựng lớp điểm.
       - Bồi dưỡng, tập huấn về việc thực hiện chuyên đề cho đội ngũ GV.
       - Cuối năm học tổ chức cho đội ngũ giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm chuyên đề.
       - Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
       4. Năm học 2019- 2020:
       - Kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề trong các nhóm, lớp.
       - Hoàn thiện mô hình điểm và có kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về chuyên đề.
       - Tổ chức hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề, rút kinh nghiệm và phương hướng triển khai thực hiện chuyên đề trong giai đoạn tiếp theo. Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề giai đoạn 2016-2020 gửi về Phòng GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.
- Hoàn thiện mô hình điểm và có kế hoạch nhân rộng mô hình điểm về chuyên đề.
        Trên đây là kế hoạch “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020 của trường mầm non Kim Lộc.
 
Nơi nhận:
    - PGDĐT ( B/cáo);
- Các tổ CM; ( Th/ hiện)                       
- Lưu: VP                
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Trần Thị Hương
 
 

Tác giả bài viết: Trần Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn