BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC CUỘC KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 10,11/2018

Chủ nhật - 16/12/2018 21:28
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 10,11/2018
TRƯỜNG MN KIM LỘC
Đoàn kiểm tra theo
QĐ số 101/QĐMN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                             
    Kim Lộc, ngày       tháng 10  năm 2018
     
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
V/v kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác trong tháng 10/2018
 
 
 

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-MN về việc thành lập các tiểu ban KTNB trường học năm học 2018 -2019; kế hoạch kiểm tra của các tiểu ban kiểm tra đã được Trưởng Ban KTNB trường học năm học 2018 -2019 phê duyệt vào ngày 20/09/2018. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động khác trong nhà trường từ ngày 02 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018
 
I: Những công việc đoàn đã tiến hành.
         - Công tác vệ sinh nhà bếp;
- Kiểm tra việc đăng ký các phong trào thi đua
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ 
- Kiểm tra công tác quản lý bán trú
- Kiểm tra công tác quản lý, hồ sơ sổ sách, chứng từ thu -chi
- Kiểm tra cách chế biến món ăn cho trẻ
- KT việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo( Thập, Tú Anh, Nguyễn Hường)
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề thiết thực ở 2 tổ CM; việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ;
- Kiểm tra nề nếp, thói quen, nhận biết kí hiệu riêng, duy trì sỹ số, tính chuyên cần của trẻ trong tháng
Căn cứ vào biên bản kiểm tra và đánh giá từng nội dung, đoàn kiểm tra  báo cáo kết quả như sau:
II. Nhận xét
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo viên
          Tổng số giáo viên được kiểm tra: 3 đồng chí. Lê Thị Thập; - Thái Thị Tú Anh.- Nguyễn Thị Hường. Xếp loại: Khá: 3;
1.1  . Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.
* Ưu điểm.
- 100% giáo viên được kiểm tra có nhận thức tư tưởng, chính trị vững vàng, chấp hành đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo ngày công, giờ công lao động;
- Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực;  được sự tín nhiệm trong đồng nghiệp các cháu yêu mến và phụ huynh tin yêu;
* Tồn tại: Không
1.2. Thực hiện quy chế chuyên môn
-  Hồ sơ giáo viên đầy đủ theo quy định của Điều lệ nhà trường
- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục trẻ, tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đúng qui định.
- Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi đầy đủ theo chủ đề
- Đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm  và  đánh giá trẻ theo độ tuổi phụ trách phù hợp;
* Tồn tại;
- Việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp giảng dạy  của giáo viên còn hạn chế ( Đồng chí: Thái Thị Tú Anh.
- Giáo án chưa có sự đầu tư đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động giao lưu các độ tuổi còn ít, kể chuyện sáng tạo hầu như chưa đưa vào trong giáo án soạn giảng, còn dài dòng,
- Trình bày còn cẩu thả, chưa khoa học
1.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:
* Ưu điểm:
- Quản lý  tốt nhóm lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, không để tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.
- Luôn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ .
-  Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà trường phân công.
* Tồn tại:
- Tỷ lệ chuyên cần tại thời điểm kiểm tra của các lớp còn thấp so với qui định.
- Việc xây dựng môi trường theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.
          2. Kết quả kiểm tra các nhiệm vụ khác
            * Về kiểm tra các cuộc chuyên đề, sinh hoạt tổ chuyên môn, nề nếp trẻ.
        * Ưu điểm:
       - Các tổ chuyên môn đã thực hiện đầy đủ các buổi sinh hoạt. một số cuộc họp đã chú trọng vào chất lượng chuyên môn.
       - Các chuyên đề được tổ chức theo đúng kế hoạch và có chất lượng.
      - Tỷ lệ chuyên cần ở các lớp tương đối cao. Các lớp đã chú trọng cong tác rèn kỹ năng cho cháu như nhận biết ký hiệu, vệ sinh hằng ngày,…….
       * Hạn chế.
        Chất lượng 1 số buổi sinh hoạt chuyên môn chưa đi vào chiều sâu.
        Một số lớp tỷ lệ chuyên cần còn thấp. Như NT 25-36, 3T A, 4 T B
c. Về kiểm tra các hoạt động khác.
* Ưu điểm
          - Hồ sơ các phong trào thi đua đầy đủ, tổ chức tốt các phong trào tthi đua trong nhà trường, tạo động lực cho các thành viên tham gia tích cực, tạo chuyển biến mạnh.
         - Dân chủ luôn được phát huy điều đó được thể hiện qua các hồ sơ, qua các cuộc họp và ở bảng công khai của nhà trường đề ra.
        - Các nhóm lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh trong và ngoài, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.
        - Nhà trường chấp hành tốt pháp luật về quản lý ngân sách, tài chính. Các khoản thu đã được hạch toán kế toán theo quy định của Luật Ngân sách .
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc thu chi và sử dụng quỹ học phí năm học 2018-2019.
       - Công tác ăn bán trú được theo dõi kiểm tra thường xuyên. Chất lượng, khẩu phần các bữa ăn đảm bảo.
* Hạn chế
         - 1 số phong trào còn dừng ở mức thấp do đội ngũ giáo viên còn thiếu năng động.
         - ý thức của 1 số cá nhân trong việc thực hiên quy chế dân chủ còn mờ nhạt.
- Việc thực hiện các khoản thu theo thỏa thuận còn chậm.
- Hồ sơ thu, chi, hóa đơn, chứng từ chưa khoa học.
        - Thực đơn chưa được đa dạng, phong phú.
          3. Hiệu trưởng yêu cầu
Các lớp chấn chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung hạn chế  đã nêu trên, trong đó cần tập trung các nội dung sau:
- Quan tâm công tác huy động, chuyên cần của trẻ; Xây dựng môi trường trong lớp đa dạng, phong phú; tăng cường cho trẻ vui chơi ngoài lớp học, cho trẻ hoạt động trải nghiệm.
-  Sử dụng tối đa, có hiệu quả phòng GDTC- Âm nhạc;  Phát huy vai trò hoạt động tổ chuyên môn trong công tác bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, Chú trọng chất lượng bài soạn.
- Cần chú trọng chất lượng bài soạn , đưa nội dung giao lưu các độ tuổi và kể chuyện sáng tạo vào bài soạn và thực hiện nghiêm túc.
- Chú trọng và tăng cường rèn kỹ năng cho trẻ trong các hoạt động, đặc biệt là việc cho trẻ hoạt động trải nghiệm, giao lưu trong độ tuổi và kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân. 
- Nâng cao công tác tự học, tự bồi dưỡng về mọi mặt, hoàn thành nội dung các modunl bồi dưỡng tường xuyên theo kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường các cuộc kiểm tra, sau kiểm tra cần có phúc tra lại để đánh giá sự thực hiện những hạn chế sau các cuộc đã kiểm tra. Nêu cao tinh thần ý thức của mỗi đồng chí cán bộ giáo viên trông việc thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các bữa ăn, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ khi chế biến.
 
Nơi nhận:
- Trưởng Ban KTNB;
- Trưởng tiểu ban KTNB;
- Các thành viên đoàn kiểm tra;
- Đối tượng được kiểm tra;
- Lưu: Hồ sơ KTNB
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi  họ tên)
 
 
 
Trần Thị Hương
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG MN KIM LỘC
Đoàn kiểm tra theo
QĐ số 101/QĐMN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                              
    Kim Lộc, ngày       tháng 11  năm 2018
     
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
V/v kiểm tra hoạt động chuyên môn và các hoạt động
 trong tháng 11/2018
 
 
 

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-MN về việc thành lập các tiểu ban KTNB trường học năm học 2018 -2019; kế hoạch kiểm tra của tiểu ban kiểm tra các hoạt động đã được Trưởng Ban KTNB trường học năm học 2018 -2019 phê duyệt vào ngày 20/09/2018 kèm theo các biên bản của các cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các hoạt động trong nhà trường từ ngày 10 tháng 9  đến ngày 28 tháng 09 năm 2018
1: Những công việc đoàn đã tiến hành.
           - Kiểm tra trang phục khi thực hiện nhiệm vụ
- Kiểm tra công tác vệ sinh toàn trường
           - Kiểm tra công tác lưu trữ công văn
           - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cách lưu hũy thực đơn
           - Công tác quản lý của PHT
           - KT việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo.  Trần Thúy, Hồng Thúy, Thanh.
- Công tác quản lý của PHT
- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, công tác tự làm đồ dùng đồ chơi
            - Kiểm tra chất lượng thao giảng, chuyên đề.
Căn cứ vào biên bản kiểm tra và đánh giá từng nội dung, đoàn kiểm tra  báo cáo kết quả như sau:
II. Nhận xét
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo viên
          Tổng số giáo viên được kiểm tra: 3 đồng chí. ( Trần Thúy, Thanh, Hồng Thúy.  Xếp loại: Tốt: 2; Khá: 1;
1.1  . Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật.
* Ưu điểm.
- 100% giáo viên được kiểm tra có nhận thức tư tưởng, chính trị vững vàng, chấp hành đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  chấp hành nghiêm túc quy chế của ngành, quy định của nhà trường, đảm bảo ngày công, giờ công lao động;
- Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực;  được sự tín nhiệm trong đồng nghiệp các cháu yêu mến và phụ huynh tin yêu;
* Tồn tại: Không
1.2. Thực hiện quy chế chuyên môn
-  Hồ sơ giáo viên đầy đủ theo quy định của Điều lệ nhà trường
- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, kế hoạch giáo dục trẻ, tham gia sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đúng qui định.
- Sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, làm đồ dùng dạy học, đồ chơi đầy đủ theo chủ đề
- Đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm  và  đánh giá trẻ theo độ tuổi phụ trách phù hợp;
* Tồn tại;
- Việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp giảng dạy  của giáo viên còn hạn chế ( Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh...
- Giáo án chưa có sự đầu tư đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động giao lưu các độ tuổi còn ít, kể chuyện sáng tạo hầu như chưa đưa vào trong giáo án soạn giảng...
- Trình bày còn cẩu thả, chưa khoa học
1.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:
* Ưu điểm:
- Quản lý  tốt nhóm lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần, không để tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.
- Luôn phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong công tác nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ .
-  Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhà trường phân công.
* Tồn tại:
- Tỷ lệ chuyên cần tại thời điểm kiểm tra của các lớp còn thấp so với qui định.
- Việc xây dựng môi trường theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.
          2: Về kiểm tra các hoạt động trong nhà trường
*  Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp, vệ sinh nhóm lớp, cảnh quan môi trường.
          * Ưu điểm
           - Các lớp đã trang trí môi trường trong và ngoài lớp phù hợp với chủ đề, sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có, sản phẩm của trẻ để trang trí mảng tường mở theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
          - Khai thác và sử dụng hiệu quả môi trường trong và ngoài lớp đạt hiệu quả cao: ( Lớp 5 Tuổi B, 3 TB...
          - Các lớp đã chú trọng công tác vệ sinh nhớm, lớp đảm bảo, sạch sẽ.
          * Tồn tại:
          Một số lớp khai thác và sử dụng môi trường còn hạn chế: (Lớp 3T A, 4TA, 4TB...
          Môi trường phía sau 2 nhóm trẻ chưa đảm bảo do còn thấp trũng.
          * Về công tác ăn bán trú( hồ sơ, lưu mẫu thực đơn vệ sinh thực phẩm, trang phục nhân viên...)
          * Ưu điểm:
          - Công tác ăn bán trú luôn được đảm bảo về số lượng và chất lượng, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến. Lưu hũy mẫu đúng định lượng và đúng quy trình.
          - Nhân viên tuân thủ đúng quy trình chế biến, trang phục phù hợp.
          * Về công tác quản lý của PHT.
          * Ưu điểm.
          - Đồng chí PHT thực hiện nhiệm vụ được giao, quản lý tốt mọi hoạt động trong nhà trường. Đặc biệt là công tác chuyên môn và bán trú.
          - Đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
          * Hạn chế.
          - Công tác kiểm tra dự giờ chưa được thường xuyên.
          * Về công tác lưu trữ văn thư.
          * Ưu điểm.
          Cập nhật đầy đủ, kịp thời. Lưu trữ khoa học
          * Hạn chế.
          - Chưa có văn thư nên hiệu trưởng còn kiêm nhiệm.
          * Về làm đồ dùng, đồ chơi và sữ dụng đồ dùng trong dạy học. Chất lượng thao giảng, chuyên đề.
          Ưu điểm:
          - 100% giáo viên đã sữ dụng đồ dùng trong các hoạt động
          - Chất lượng các tiết dạiy thao giảng, chuyên đề tương đối tốt.
          * Hạn chế.
          - Đồ dùng đồ chơi tự làm còn ít.
          - Các tiết thao giảng chưa có sự đầu tư.
3. Kiến nghị.
Các lớp chấn chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung hạn chế  đã nêu trên, trong đó cần tập trung các nội dung sau:
- Quan tâm công tác huy động, chuyên cần của trẻ; Xây dựng môi trường trong lớp đa dạng, phong phú; tăng cường cho trẻ vui chơi ngoài lớp học, cho trẻ hoạt động trải nghiệm.
-  Sử dụng tối đa, có hiệu quả phòng GDTC- Âm nhạc;  Phát huy vai trò hoạt động tổ chuyên môn trong công tác bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, Chú trọng chất lượng bài soạn.
- Cần chú trọng chất lượng bài soạn , đưa nội dung giao lưu các độ tuổi và kể chuyện sáng tạo vào bài soạn và thực hiện nghiêm túc.
- Chú trọng và tăng cường rèn kỹ năng cho trẻ trong các hoạt động, đặc biệt là việc cho trẻ hoạt động trải nghiệm, giao lưu trong độ tuổi và kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân. 
- Nâng cao công tác tự học, tự bồi dưỡng về mọi mặt, hoàn thành nội dung các modunl bồi dưỡng tường xuyên theo kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, công tác chuyên môn, chất lượng bán trú
-  Đầu tư có chất lượng vào các tiết chuyên đề, các tiết thao giảng.
- Nêu cao tinh thần ý thức của mỗi đồng chí cán bộ giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ.
- Tăng cường làm đồ dùng đồ chơi, sữ dụng có hiệu quả các đồ dùng trong các hoạt động
 
Nơi nhận:
- Trưởng Ban KTNB;
- Trưởng tiểu ban KTNB;
- Các thành viên đoàn kiểm tra;
- Đối tượng được kiểm tra;
- Lưu: Hồ sơ KTNB
HIỆU TRƯƠNG
(Ký và ghi  họ tên)
 
 
 
Trần Thị Hương

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương - HT

Nguồn tin: Tin tức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn