Chào mừng năm học mới
móc treo

kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong trường học

Thứ hai - 11/12/2017 20:55
Quy chế dân chủ của trường mầm non Kim Lộc năm học 217-2018
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN KIM LỘC
 
 
 

Số:    /KH-MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                     Kim Lộc, ngày    tháng 09 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện quy chế dân chủ trường Mầm non Kim Lộc
Năm học 2017 - 2018
 
          Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT; UBND Huyện Can Lộc về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017 - 2018. Trường Mầm non Kim Lộc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2017 - 2018 theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
         - Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng. Phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiến pháp, Pháp luật, quy định của ngành, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, gây mất đoàn kết trong nội bộ. Xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh; Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà và sách nhiễu.
- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, nhằm phổ biến đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường theo nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.
- Thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng trong cơ quan.
           2. Yêu cầu:
           - Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.
          - 100% cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng  trong nhà trường được quán triệt học tập và thực hiện nghiêm những quy định trong Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
          - Việc tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục gắn với phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; cách thức tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
          1. Công tác chỉ đạo, triển khai:
          - Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện Quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, trong đó tập trung trọng tâm vào việc thực hiện một số văn bản sau:
+ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.
+ Quyết Định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày1/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế dân chủ trong nhà trường.
+ Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Mầm non Kim Lộc.
+ Quyết Định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định đạo đức nhà giáo.
+ Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở Giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
          + Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức trường Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/05/2009).
2. Công tác tuyên truyền:
- Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện tuyên truyền qua việc triển khai các văn bản của Trung uơng, của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND Thành phố Hà Tĩnh và UBND Huyện Can Lộc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện triển khai lồng ghép qua các buổi họp cơ quan, họp Chi bộ Đảng, học Nghị quyết. Tuyên truyền qua website riêng của nhà trường.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, Hội thảo, Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt tổ.
+ Thông qua chương trình phát thanh nội bộ của nhà trường ca ngợi những điển hình tiên tiến và phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp trong quy định thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học. 
+ Niêm yết công khai những nội dung quy định trong Quy chế dân chủ qua bảng tin điện tử và các bảng tin nội bộ (Kết quả đánh giá, bình xét thi đua; kết quả học tập; thông tin tuyển dụng; thông tin tuyển sinh…).
+ Đăng tải trên website của trường nội dung thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo dõi và thực hiện.
-         Nội dung thực hiện Quy chế dân chủ:
+ Quán triệt sâu rộng đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong nhà trường về Chỉ thị số 30/CT-TƯ ngày 18 tháng 2 năm 1998 cuả BCH TW (Khoá VIII); Nghị định 71/1998/CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ và Quyết định số 04/2000/QĐ/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện dân chủ. 
    + Kết hợp thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 về xây dựng Đảng.
3. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm học 2017 - 2018:
+ Thực hiện việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong nhà trường theo đúng quy định tại điều 11, nghị Định 71/1998/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 4/12/1998 của Ban tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động trong cơ quan.
+ Căn cứ hướng dẫn Liên tịch giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Công Đoàn ngành Giáo dục Hà Nội để tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng của nhà trường năm học 2017 - 2018.
+ Trên cơ sở ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và lao động tại Hội nghị, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định giữa Nhà trường với Công đoàn và các Tổ chức đoàn thể cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các Quy chế, quy định, quy trình thực hành dân chủ, công khai minh bạch trong nhà trường (công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ; công tác đào tạo bồi dưỡng; nâng lương, chi tiêu trong nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện văn hóa công sở......).
4. Tổ chức xin ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường:
Cụ thể hóa Quy chế dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan như: Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế sử dụng quỹ phúc lợi, quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức, quy chế chuyên môn, quy chế quản lý tài sản, quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bầu Ban thanh tra nhân dân, từng bước đưa hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của chính phủ. Thực hiện vào các cuộc họp Cán bộ quản lý hàng tháng, để phổ biến, bàn bạc, thảo luận và triển khai các hoạt động của nhà trường. Đầu năm học có hướng dẫn cụ thể đến từng Ban ngành, tổ trong đơn vị về việc phân công lao động để đảm bảo tính công bằng và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và từng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.
 
5. Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị:
Kết quả thực hiện QCDC đưa vào tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng. Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa cá nhân với cá nhân và giữa các tổ, các ban ngành trong  nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.
6. Củng cố, duy trì các cuộc đối thoại với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng:
Trong năm học cần nắm rõ tình hình thực tế, nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng về đời sống, sinh hoạt… Từ đó có những giải pháp thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại để cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng có đủ điều kiện thuận lợi để công tác, bồi dưỡng và rèn luyện.
8. Công khai chiến lược phát triển của nhà trường:
Công tác tài chính, công tác tuyển dụng, công tác sử dụng nhân sự: Điều động, bổ nhiệm cán bộ; điều động, luân chuyển công chức, viên chức. Tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017 công khai, minh bạch theo Luật viên chức năm 2010.
9. Tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm:
Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch những năm tiếp theo.
9. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở tai đơn vị:
Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm Quy chế chuyên môn, những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng cũng như của học sinh.
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ:
 
TT Nội dung thực hiện Thực hiện Thời gian Ghi chú
1 - XD kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017 - 2018.  
BGH
 
T9/2017
 
2 Tuyên truyền việc thực hiện QCDC trong HĐ của đơn vị.  
BCU&BGH
Thường xuyên  
3 Công khai kế hoạch tài chính năm học 2017 - 2018 của nhà trường.
 
 
BGH
 
T10/2017
 
4 Đối thoại với GV,NV trong đơn vị lần 1.
 
 
BGH&BCHCĐ
 
T10/2017
 
5 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị 6 tháng cuối năm 2017 (Báo cáo sơ kết).  
BGH
 
T1/2018
 
6 Đối thoại với GV,NV trong đơn vị lần 2.  
BGH&BCHCĐ
 
T5/2018
 
7 Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của đơn vị. BGH, BCHCĐ, BTTND, các thành viên của HĐT  
T5,6/2018
 
8 Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn năm học 2017-2018 (Báo cáo tổng kết)  
BGH&BCHCĐ
 
T6/2018
 
9 Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ phụ trách cho CB,GV,NV trong đơn vị.  
BGH
 
T7,8/2018
 
10 Tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2018 - 2019  
BGH&BCHCĐ
 
T9,10/2018
 
 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Nhà trường phối hợp với tổ chức Công đoàn triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo đúng kế hoạch.
2. Hội đồng trường, Ban thanh tra nhân dân, Công đoàn, Đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
3. Ban Chi Ủy, Ban giám hiệu nhà trường triển khai tốt công tác tuyên truyền và đưa tin về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Giao cho bộ phận văn phòng theo dõi, đôn đốc các các tập thể và cá nhân thực hiện kế hoạch này.
Trong quá trình nếu có vướng mắc thì phản ánh về Hội đồng trường và Ban thanh tra nhân dân để trình Hiệu trưởng xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhân:
- CB,GV, NV trường MN (để t/h);
- Lưu VP./.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Trần Thị Hương
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương

Nguồn tin: nukeviet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn