Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10
móc treo

Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

Thứ ba - 06/11/2018 16:26
Kế hoạch tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục

TRƯỜNG MẦM NON  KIM LỘC

HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
 
 
 

Số:     /KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

                      Kim Lộc, ngày     tháng 11  năm 2018
                            
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2018 - 2019
 
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
1. Xem xét, kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018. Để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường; để giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục và để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
- Tiếp tục xác định nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục mầm non là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng Chăm sóc giáo dục của đơn vị trong từng năm học.
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ Cán bộ- giáo viên- công nhân viên nhà trường về công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non. Từ đó, thể hiện rõ trách nhiệm trong công việc ngay từ đầu năm học. Đảm bảo các thành viên trong Hội đồng kiểm định nắm nhiệm vụ được phân công và thực hiện đúng tiến độ thời gian quy ước.
- Công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Rút ra bài học kinh nghiệm và có những biện pháp cải tiến, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế cho hoạt động của đơn vị trong năm tiếp theo.
2. Phạm vi tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GDĐT ban hành.
3. Yêu cầu
a) Khách quan và trung thực;
b) Công khai và minh bạch;
c) Thực chất, rõ ràng.
II. NỘI DUNG
1. Phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tự đánh giá
a) Thành viên hội đồng tự đánh giá
          Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số     ngày 30 tháng 10  năm 2018 của Hiệu trưởng Trường mầm non Kim Lộc. Hội đồng gồm có 9 thành viên:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Trần Thị Hương Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng  
2 Duy Thị Tám Phó hiệu trưởng P. CTHĐ  
3 Lê Thị Thập              CTCĐ Thư ký HĐ  
4 Phan Thị Thu Hằng   Kế toán Uỷ viên HĐ  
5 Trần Thị Thúy TTCMMG Uỷ viên HĐ  
6 Nguyễn Phương Thảo TTCMNT Uỷ viên HĐ  
7 Thái Thị Tú Anh TPTCMMG Uỷ viên HĐ  
8 Trần Thị Tuyết Liên TBTTND Uỷ viên HĐ  
9 Trần Thị Anh Thơ Nhân viên y tế Uỷ viên HĐ  
 
  b) Nhóm thư ký.
Chủ tịch hội đồng tự đánh giá đã thành lập nhóm thư ký  gồm:
TT Họ và tên Chức vụ
1 Duy Thị Tám Phó hiệu trưởng
2 Lê Thị Thập               CTCĐ
3 Trần Thị Thúy Giáo viên MG + TP chuyên môn MG
 
c)     Nhóm công tác.
TT Họ và tên Chức vụ
 
 
Nhóm 1
1. Trần Thị Thúy (Nhóm trưởng) TTCMMG
2. Nguyễn Thị Thanh Giáo viên mẫu giáo
3. Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên mẫu giáo
 
Nhóm 2
1. Duy Thị Tám (Nhóm trưởng) Phó hiệu trưởng
2. Thái Thị Tú Anh Giáo viên mẫu giáo
3. Thái Thị Hường Giáo viên nhà trẻ
 
 
 
Nhóm 3
1. Trần Thị Thanh Liễu(Nhóm trưởng)         Giáo viên mẫu giáo
2. Trần Thị Thu Hoài Giáo viên mẫu giáo
3. Phan Thị Thu Hằng Kế toán
   
Nhóm 4 1. Trần Thị Tuyết Liên(Nhóm trưởng) Giáo viên mẫu giáo
2. Nguyễn Phương Thảo
 
TTCMNT
3. Nguyễn Thị Hường Giáo viên mẫu giáo
Nhóm 5 1.  Lê Thị Thập(Nhóm trưởng) CTCĐ
2.  Trần Thị Hồng Thúy
 
Giáo viên nhà trẻ
3. Trần Thị Anh Thơ Nhân viên y tế
   
          2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá.
a) Thời gian: Tháng 11 năm 2018.
b) Thành phần: Ban giám hiệu và cả hội đồng.
c) Nội dung: Xác định rỏ các tiêu chí chưa đạt để có các giải pháp đưa ra phù hợp, khắc phục những điểm yếu để có kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp đạt các tiêu chí đó.
          3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy
          a) Xác định các nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính cần huy động của những tiêu chí chưa đạt.
          - Làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương để hỗ trợ kinh phí.
          - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
          - Huy động nguồn về phía phụ huynh.
          * Xây dựng cảnh quan môi trường, làm mái che, làm công trình vệ sinh nguwif lớn, nhà thường trực bảo vệ, tu sữa phòng học, bếp nấu, đổ đất phía sau, nâng cấp bờ rào, làm vườn trường, mua đồ dùng đồ chơi thiết bị tối thiểu cho trẻ theo quy định.
          - Tổng kinh phí : 450.000.000 đồng.
b) Xác định thời gian cần được cung cấp các nguồn lực.
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các hoạt động Thời điểm huy động  Gh chú
 
 
 
1. Tổ chức và quản lý nhà trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/01/2019)
Bộ phận văn phòng cung cấp hồ sơ  các tổ chức trong nhà trường.
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
2
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/01/2019)
Bộ phận văn phòng, giáo viên chủ nhiệm, nhóm bếp cung cấp hồ sơ.
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
Máy vi tính, văn phòng phẩm 
 
3
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Tài liệu lưu trử tại văn phòng trường và địa phương
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
Máy vi tính, văn phòng phẩm
4 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Tài liệu lưu trử tại văn phòng trường
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
5 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Văn phòng
Hồ sơ giáo viên
 
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
6 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/10/2018 đến 02/02/2019)
Văn phòng
 
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
 
7
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Văn phòng
Hồ sơ của nhà trường
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
 
8
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Văn phòng
Hồ sơ chuyên môn
Hồ sơ giáo viên
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
 
 
 1
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Hồ sơ quản lý nhân sự lưu trử tại văn phòng trường
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 2
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
2
Tập hợp số liệu, thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Hồ sơ quản lý nhân sự lưu trử tại văn phòng trường
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 2
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
3
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/02/2019)
Tài liệu lưu trử tại văn phòng trường và địa phương
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 2
Máy vi tính, văn phòng phẩm
4 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Bộ phận văn phòng cung cấp hồ sơ, tài liệu
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 2
5 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Hồ sơ bán trú.
Hồ sơ chuyên môn
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cơ sở vật chấtthiết bị
Dạy học
 
 1
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Hồ sơ, tài liệu, sơ đồ, các quyết định quyền sử dụng đất lưu trử tại văn phòng trường.
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 3
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
2
Tập hợp số liệu, thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Tài liệu, sơ đồ lưu trử tại văn phòng trường
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 3
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
3
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Sơ đồ, các hồ sơ thiết kế xây dựng trường lưu trử tại văn phòng trường.
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 3
Máy vi tính, văn phòng phẩm
4 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Sơ đồ, các hồ sơ thiết kế xây dựng trường lưu trử tại văn phòng trường.
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 3
5 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Sơ đồ các phòng chức năng   lưu trử tại văn phòng trường.
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 3
6 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Hồ sơ quản lý tài sản lưu trử tại kế toán
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 3
 
 
 
 
4.
Quan hệ giữa nhà trường,gia đình và xã hội 
 
 1
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Bộ phận văn phòng cung cấp hồ sơ của ban đại diện cha mẹ trẻ
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 4
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
2
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Bộ phận văn phòng cung cấp các văn bản tham mưu, sổ đóng góp
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 4
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ
 
 1
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm  
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
2
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm   
Viết bổ sung và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
Máy vi tính, văn phòng phẩm
 
3
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm  
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
Máy vi tính, văn phòng phẩm
4 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm  
Viết và hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
5 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm  
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
6 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm  
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
 
7
Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Các lớp, giáo viên chủ nhiệm, bộ phận chuyên môn cung cấp hồ sơ lớp, kế hoạch giảng dạy của các năm  
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
  8 Thu thập thông tin và minh chứng  
(Từ 05/11/2018 đến 02/03/2019)
Hồ sơ trẻ
Hồ sơ y tế
Hoàn thiện các phiếu tự đánh giá tiêu chí Nhóm công tác chuyên trách số 5
 
 
 
             

4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
Tiêu chuẩn, tiêu chí Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập Nơi thu thập Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập Dự kiến chi phí thu thập TT, MC (nếu có) Ghi
chú
Tiêu chuẩn1  Tổ chức và quản lý nhà trường        
Tiêu chí 1 - Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, kế hoạch phát triển nhà trường, các giải pháp xây dựng nhà trường
 
       
Tiêu chí 2 - Quyết định thành lập  hội đồng trường.
- Kết quả chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ
       
Tiêu chí 3 - Quyết định thành lập chi bộ; công đoàn;
- Quyết định thành lập Chi đoàn… Các minh chứng khác vè kết quả hoạt động của các đoàn thể
- Kết quả xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ
Hồ sơ quản lý nhân sự, HS của các đoàn thể trong trường.
 
Nhóm 1    
Tiêu chí 4 - Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
- Quyết định thành lập các tỏ chuyên môn, tổ văn phòng, kế hoạch chuyên đề, giáo án dạy chuyên đề
- Danh sách các tổ chuyên môn mẫu giáo, nhà trẻ, văn phòng.
- Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng
- Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn
- Hồ sơ tổ chuyên môn
Hồ sơ phổ cập
Hồ sơ của chính quyền nhà trường
Hồ sơ kế toán
Hồ sơ giáo viên
 
 
Nhóm 1    
Tiêu chí 5 - Danh sách trẻ em trong toàn trường
- Hồ sơ quản lý trẻ em
- Biểu thống kê nhóm lớp
- Sổ theo dõi nhóm lớp
- Hồ sơ bán trú của trẻ
- Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ
Hồ sơ nhân sự của nhà trường Nhóm 1    
Tiêu chí 6 - Hồ sơ của nhà trường được lưu trữ theo quy định;
- Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; công khai và biên bản kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định quy chế chi tiêu nội bộ;
- Dự toán thu chi
- Quyết toán tài chính hàng năm
- Biên bản kiểm tra tài chính tài sản
- Biên bản kiểm tra tài chính của huyện
- Báo cáo công khai tài chính - Hồ sơ quản lý tài sản, cơ sở vật chất
- Hồ sơ quản lý bán trú.
Bộ hồ sơ chuyên môn.
Hồ sơ của nhà trường
 
Nhóm 1    
 
 
 
 
 
Tiêu chí 7 - Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kế hoạch BDTX, kế hoạch chuyên môn, kế hoạch chuyên đề cấp trường
- Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường.
- Hồ sơ quản lý chuyên môn
- Hồ sơ giáo viên
- Hồ sơ của hiệu trưởng
- Hồ sơ phó hiệu trưởng
Bộ hồ sơ kế toán, HS quả lý tài sản.
Hồ sơ chuyên môn
Hồ sơ nhân sự
Hồ sơ giáo viên
Hồ sơ ban giám hiệu
Nhóm 1    
Tiêu chí 8 - Kế hoạch thực hiện cá cuộc vận động, các phong trào thi đua
- Kế hoạch năm học
- Kế hoạch chuyên môn của BGH
- Kế hoạch kiểm tra nội bộ
Hồ sơ kế toán
Hồ sơ nhà trường
 
Nhóm 1    
Tiêu chí 9 - Quy chế chi tiêu nội bộ
- Quy chế thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
- Quy chế ứng xử văn hóa
- Quy chế, nội quy nhà trường
- Công khai dân chủ
- Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
- Quy chế phồi kết hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, với các bậc phụ huynh
- Biên bản công khai
- Biên bản họp hội đồng
- Hồ sơ hội nghị CC,VC
- Bảng công khai
       
Tiêu chí 10 - Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trường học
- Hợp đồng bảo vệ trường
- Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích
-  Phương án, Kế hoạch phòng cháy chữa cháy
- Kế hoạch phòng chống một số bệnh thường gặp ở trẻ
- Hợp đồng giao nhận thực phẩm
- Biên bản kiểm tra của Phòng y tế huyện
- Cam kết của phụ huynh
- Báo cáo về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và CBGV, NV
- Giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
Hồ sơ nhà trường
Hồ sơ y tế
 
Nhóm 1    
Tiêu chuẩn2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ        
Tiêu chí 1 - Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chuẩn hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.
- Các thành tích đạt được của ban giám hiệu
- Giáo án dạy chuyên đề của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
- Chứng chỉ tin học của ban giám hiệu
- Các loại bằng, giấy chứng nhận của HT, PHT
Hồ sơ quản lý nhân sự Nhóm 2 10.000  
Tiêu chí 2 - Các loại văn bằng, chứng chỉ của giáo viên
- Danh sách giáo viên
- Hồ sơ  nhân sự của giáo viên.
- Tổng hợp kết quả xếp loại chuẩn nghề nghiệp của giáo viên
- Danh sách giáo viên giỏi huyện
- Giấy chúng nhận CSTĐ
- DS giáo viên tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ
Hồ sơ quản lý nhân sự, Hồ sơ chuyên môn, Nhóm 2    
 
Tiêu chí 3 - Danh sách  nhân viên
- Hồ sơ nhân sự của nhân viên
- Xếp loại nhân viên, hàng tháng,  hàng năm quy định
- Văn bằng, chứng chỉ của nhân viên
- Danh sách phân công nhiệm vụ cho nhân viên
- Sổ khám sức khỏe cho nhân viên.
Hồ sơ chuyên môn
Hồ sỏ kế toán
Hồ sơ y tế
Nhóm 2    
Tiêu chuẩn3 Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học        
Tiêu chí 1 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Bản vè công trình kiên cố của nhà trường
- Biển tên trường, khuôn viên của trường.
- Khuôn viên sân trường
- Vườn hoa dành riêng cho trẻ chăm sóc.
- Danh mục đồ chơi ngoài trời
Hồ sơ nhà trường
Hồ sơ y tế
Bộ sưu tập ảnh
Hồ sơ nhà trường
 
Nhóm 3    
Tiêu chí 2 - Phòng học của trẻ
- Phòng ngủ
- Phòng Nghệ thuật
- Danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định của bộ giáo dục
- Sổ theo dõi tài sản nhóm lớp
- Hệ thống điện sáng
HS nhà trường
Hồ sơ giáo viên
Nhóm 3    
Tiêu chí 3 - Phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, phòng nhân viên, phòng kho, phòng hành chính, phòng y tế, phòng âm nhạc,
- Nhà bảo vệ
- Nhà xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
HS nhà trường
Hồ sơ giáo viên
Nhóm 3    
Tiêu chí 4 - Khu vực nhà bếp
- Phòng kho
- Tủ lạnh
 - Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
- Khu vệ sinh của trẻ và của giáo viên
Hồ sơ nhà trường
Hồ sơ y tế
Minh chứng thực tế
Nhóm 3    
Tiêu chí 5 - Danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định của bộ giáo dục
- Kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị đồ dùng đồ chơi.
- Hồ sơ chi cho bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung thiết bị đồ dùng đồ chơi
- Biên bản bàn giao tài sản cho các lớp
- Biên bản kiểm kê tài sản
Hồ sơ quản lý tài sản
 
Nhóm 3    
Tiêu chí 6 - Phòng vệ sinh cho trẻ
- Mương thoát nước có nắp đậy
- Hệ thống nước sạch: Bể nước, máy lọc nước đủ cho CBGV,NV dùng
- Hàng ngày thu gom rác, xử lý chất thải, có hợp đồng với HTX môi trường  của xã
       
Tiêu chuẩn4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội        
 
Tiêu chí 1 - Biên bản họp phụ huynh các lớp
- Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường được thành lập theo quy định tại điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Báo cáo tổng kết và kế hoạch hoạt động của  Ban đại diện cha mẹ học sinh theo từng năm học.
 - Kết quả hoạt động của phụ huynh hàng năm
Hồ sơ nhà trường
 
 
 
 
Hồ sơ của trẻ
Hồ sơ kế toán
Nhóm 4    
Tiêu chí 2 - Kết quả tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về việc xây dựng tu sữa CSVC cho nhà trường
- Công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh, cộng đồng về chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, ngành giáo dục về mục tiêu, nôi dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường
- Kết quả huy động các nguồn lực hợp pháp của các tổ chức, cá nhân
       
Tiêu chuẩn5 Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ        
 
Tiêu chí 1 - Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non
- Bài soạn của giáo viên
- Kết quả khảo sát trẻ theo các chủ đề
Hồ sơ chuyên môn Nhóm 5    
Tiêu chí 2 - Ảnh chụp bé với hoạt động khám phá khoa học
- Tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm
- Tổ chức các hoạt động vui chơi, ngày hội, ngày lể, ngày hội thể dục thể thao
- Tổng hợp đánh giá trẻ cuối chủ đề
- Ảnh tư liệu về các ngày lễ hội.
- Tổng hợp đánh giá trẻ cuối chủ đề
- Sản phẩm tạo hình của trẻ
- Kết quả khảo sát trẻ
- Ảnh chụp hoạt động vui chơi của trẻ
- Tổng hợp đánh giá trẻ theo bộ chuẩn
Hồ sơ chuyên môn
Bộ sưu tập ảnh của nhà trường
Nhóm 5    
Tiêu chí 3 - Sổ theo dõi sức khỏe của trẻ
- Kế hoạch phục hồi trẻ suy dinh dưỡng
- Danh sách trẻ phục hồi suy dinh dưỡng
- Kế hoạch đảm bảo sức khỏe cho trẻ bị béo phì.
- Tổng hợp cân đo toàn trường
Hồ sơ y tế học đường      
Tiêu chí 4 - Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần của trẻ mẫu giáo 5 tuổi
- Tổng hợp tỷ lệ chuyên cần của trẻ ở các độ tuổi khác
- Danh sách trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non
- Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật
       

5. Thời gian thực hiện
Thời gian Các hoạt động
Tuần 1-2
(Từ ngày 15/10/2018   đến  ngày 30/10/2018)
- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích phạm vi, thời gian biểu và nhân sự hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra QĐ thành lập hội đồng TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phân công dự thảo kế hoạch TĐG.
Tuần 3 - 4
(Từ ngày 25/10/2018  đến  ngày 31/10//2018)
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể CBGV- NV của nhà trường.
- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên.
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
Tuần 5 - 8
(Từ ngày 01/11/2018   đến  ngày 01/12/2018)
- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thành các phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 9– 10
(Từ ngày 01/12/2018   đến  ngày 28/12/2018)
 Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định những thông tin và minh chứng cần thu thập bổ sung;
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết
Tuần 11
(Từ ngày 28/12/2018   đến  ngày 05/01/2019)
- Thu thập và xử lí thông tin minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG.
 
Tuần 12 – 13
(Từ ngày 05/01/2019   đến  ngày 19/01/2019)
- Dự thảo báo cáo TĐG;
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng đã sử dụng trong báo cáo TĐG
Tuần 14 – 15
(Từ ngày 20/01/2019  đến  ngày 30/01/2019)
- Họp hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;
- Họp hội đồng TĐG với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin ý kiến góp ý;
- Hoàn thiện báo cáo TĐG
Tuần 16 – 18
(Từ ngày 01/02/2019   đến  ngày 12/02/2019)
- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG và thu thập các ý kiến đóng góp.
Tuần 19-20
(Từ ngày 13/02/2019   đến  ngày 23/02/2019)
- Xử lí các ý kiến đóng góp và hoàn thành báo cáo TĐG.
Tuần 21
(Từ ngày 25/02/2019   đến  ngày 05/04/2019)
 
- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện
Tuần 22-23
(Từ ngày 10/03/2019   đến  ngày 15/04/2019)
- Tập hợp các ý kiến đóng góp;
- Nộp báo cáo TĐG.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong hội đồng tự đánh
Các nhóm đánh giá  thu thập thông tin minh chứng viết phiếu đánh giá nộp về hội đồng tự đánh giá trường trong tháng 11,12/2018;
Thư ký tổng hợp hợp xong trong tháng 03/2019.
Nơi nhận:
- Cơ quan chủ quản (để b/c);
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Hội đồng TĐG (để th/h);
- Lưu: VT.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
 
 
 
                  Trần Thị Hương
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hương - HT

Nguồn tin: Tin tức

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn